שאלה:
תשובה:
לא צריך לחזור ולברך פעם נוספת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה נט"ג נישואין ח"ב פרק ק' ס"ו ובמקורות המצויינים שם.
נישואין שבע ברכות
328