שאלה:
תשובה:
כן, איסור ריבית הוא כשמחזיר יותר ממה שלקח בהלוואה, גם אם הוסיף פחות משווה פרוטה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז הל' ריבית ס"א
ריבית
207