שאלה:
תשובה:
כל זמן שספר התורה מונח על בימת הקריאה לא צריך לעמוד, יש מקפידים לעמוד בכל קריאת התורה, ללא קשר להגבהת הבימה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' קמ"ו ס"ד, מג"א שם ס"ק ו', רמ"א יו"ד סי' רמ"ב סי"ח, ט"ז שם ס"ק י"ג,
קריאת התורה
270