שאלה:
תשובה:
כל זמן שספר התורה מונח על בימת הקריאה לא צריך לעמוד, יש מקפידים לעמוד בכל קריאת התורה, ללא קשר להגבהת הבימה, ויש הנוהגים כדבריכם, לחלק בין כאשר יש הגבהה לבימה וכאשר אין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' קמ"ו ס"ד, מג"א שם ס"ק ו', רמ"א יו"ד סי' רמ"ב סי"ח, ט"ז שם ס"ק י"ג, וראה בהגהות אדמו"ר הרש"ב לסידור 'תורה אור'.
קריאת התורה
354