שאלה:
תשובה:
צריך לשמוע, האב מחוייב לחנך את ילדיו שיברכו כמו שצריך והילד מחוייב לשמוע לקול אביו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה התוועדויות תש"י ח"א עמ' 4.
ברכות חינוך
416