שאלה:
תשובה:
אין לתת לגוי להניח תפילין, אלא אם כן הוא בתהליכי גיור ורוצה ללמוד להניחם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמב"ם משנה תורה הל' מלכים פ"י הלכה י', רדב"ז על הרמב"ם שם.
תפילין הנחת תפילין
437