שאלה:
תשובה:
בכללות אין לאבל להשתתף. כאשר הוא בעצמו או קרוב משפחה בדרגה ראשונה (אביו , סביו, בנו או נכדו) מכניס את הספר תורה, מותר לו להשתתף, וגם אז לא ישתתף בריקודים ממש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה נט"ג אבילות ח"ב פכ"ט ס"ה ובהנסמן שם.
אבילות הכנסת ספר תורה
226