שאלה:
תשובה:
אין לאישה לכתוב מזוזה, ואם כתבה מזוזה המזוזה פסולה, וכפי שהגמרא לומדת זאת: "ספר תורה תפילין ומזוזות שכתבן צדוקי, כותי, עובד כוכבים, עבד, אשה, וקטן וישראל מומר פסולין, שנאמר: 'וקשרתם... וכתבתם', כל שישנו בקשירה - ישנו בכתיבה, וכל שאינו בקשירה - אינו בכתיבה". כלומר, כל החייב בקשירת תפילין - כשר לכתוב ספרי תורה תפילין ומזוזות, וכל שאינו חייב בקשירת תפילין - אינו כשר לכותבם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: גמ' מסכת גיטין דף מ"ה ע"ב, שם מסכת מנחות דף מ"ב ע"ב, שו"ע יו"ד סי' רפ"א ס"ג,
מזוזה כתיבת מזוזה נשים
555