שאלה:
תשובה:
כיוון שלא עושים בכך שום פעולת הדבקה, מותר.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן תל אביב
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' ש"מ ס"ד, צ"צ חידושים על הש"ס דף נ' ע"ב.
שבת מלאכת כותב
1121