שאלה:
תשובה:
אינו טעון גניזה ומותר לזורקו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע או"ח סי' קנ"ד
גניזה
314