שאלה:
תשובה:
כמובן שלכתחילה יש להדליק נרות בזמן, אך כשלא הדליקו בזמן יכולים להדליק עד סמוך לשקיעה, רק שיש להיזהר בכך מאוד שחלילה לא יבואו לידי חילול שבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע''פ שו''ע אדה''ז סי' רס''א ס''ה - ו', סדר הכנסת שבת, לקו''ש חט''ז עמ' 577.
שבת הדלקת נרות
406