שאלה:
תשובה:
אין לבנות בניין שכל מטרתו היא הרחבה והנאה. אמנם אם בונה הרחבה לביתו מפני הצפיפות וכדומה מותר. מותר לבצע תיקונים הנצרכים לתפקודו השוטף של הבית, כגון תיקוני סתימות, נזילות, סיוד קירות מלוכלכים וכדומה. אין להקים גינות נוי ולנטוע עצים חדשים בתשעת הימים, אמנם הטיפול השוטף בגינות נוי, מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע סי' תקנא ס"ב, מג"א סק"ז שם "כתב הבית יוסף בשם הר"ן דכל בנין שאין צריך לו רק להרווחה בעלמא אסור", שו"ת רבבות אפרים ח"א סי' שע"ד.
תשעת הימים מנהגי אבילות
875