שאלה:
תשובה:
אמרו חז"ל שע"י הלימוד בתורת הבית "מעלה אני עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית" ועל כן יש להוסיף בימי בין המצרים בלימוד הלכות בית הבחירה (בתנ"ך: ספר יחזקאל פרק מ ואילך, במשנה וגמרא: מסכת תמיד ומדות, וברמב"ם־הלכות בית הבחירה, ובהוספת הביאורים שנתבארו בתורת החסידות).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שלחן מנחם ח"ג עמוד נב ואילך.
בין המצרים לימוד תורה
357