שאלה:
תשובה:
אם התענה עד חצות, או שאכל רק "שיעורים", יאמר עננו בנוסח הרגיל, אם אכל לפני חצות וכד', יאמר עננו אך ידלג את המילים "צום תעניתנו", או יאמר "צום התענית הזה"
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע או"ח סי' תקס"ה ס"ג, ט"ז שם, משנ"ב שם ס"ק ח', וראה שו"ת צמח צדק או"ח (קי במהדורה החדשה, או מילואים ח)
תענית ציבור תפילה עננו
431