שאלה:
תשובה:
אין צורך להתעטף בטלית בעת הנחת תפילין ר"ת, רק שלכתחילה יש להניח תפילין ר"ת בסמיכות לתפילין רש"י, אך כשלא ניתן להניחם סמוך לרש"י יכול להניחם במשך כל היום.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' כ"ד ס"ב, לקו"ש חלק כ"א עמ' 358,
תפילין תפילין ר"ת טלית
223