שאלה:
תשובה:
יש בכך דעות שונות, ולמעשה אם זה חשוב לו רשאי ללכת לבית הכנסת לאמירת קדיש, אלא שישתדל ללכת לבית כנסת הקרוב לביתו וכן ילך לבית כנסת שאין שם מתפללים רבים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א יו"ד סי' שצ"ג ס"ג, וראה נט"ג אבילות ח"א פרק קי"ב ס"ז ובהנסמן שם.
אבילות שבעה בית כנסת
264