שאלה:
תשובה:
ישנם כמה דעות בין פוסקי זמננו כיצד מוגדרים הצ'קים, אך לכל הדעות ברור שכאשר אדם נותן צ'ק זה נחשב כהתחייבות לצדקה, וממילא אם מכל סיבה הצ'ק חזר, עליו לעמוד בהתחייבותו ולשלם את הסכום, כמובן שבמידה והצ'ק חזר מחוסר אמצעים ניתן לסכם על פריסת תשלומים וכדומה על מנת להקל עליו לעמוד בהתחייבותו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע יו"ד סי' רנ"ח סי"ב, שו"ע אדה"ז סי' קנ"ו ס"ב, מנחת יצחק ח”ה סי' קי"ט, נתיבות שלום, ריבית, סי' קע"ג סנ"ה, תחומין כרך י"ב עמוד 295,
צדקה
334