שאלה:
תשובה:
ביום חול יש לכל יהודי שני עדים לכך שהוא עבד ה', ברית המילה שהיא אות ברית שעשה עמנו הקב"ה, והנחת התפילין, שהן אות להיותנו עבדי הקב"ה. שבת קודש היא בעצמה אות וסימן לקשר שבין הקב"ה לעם ישראל, כנאמר "אות הוא ביני וביניכם", ולפיכך, אין צורך בהנחת תפילין בשבת. ולגבי מי שאינו מהול דנו הפוסקים האם הוא חייב להניח תפילין בשבת קודש, כדי שיהיו לו שני עדים. בפועל מסקנת רוב הפוסקים היא שלא יניח תפילין בשבת, אלא ינהג ככל עם ישראל שאינם מניחים תפילין בשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רבינו בחיי פרשת לך לך, שו"ת תרומת הדשן ח"ב סי' ק"ח, ח"ו סי' ב'של"ד, ברכי יוסף או"ח סי' ל"א ס"ב, פרמ"ג משבצ"ז סי' כ"ט
ברית מילה תפילין שבת
407