שאלה:
תשובה:
בעלי חיים הינם מוקצה, ואין להזיז אותם בשבת. יש פוסקים שהתירו לטלטל מוקצה במקום צער בעלי חיים, אך לדעת אדמו"ר הזקן אין היתר לטלטל את כולו אפילו במקום צער בעלי חיים, אך יכול לטלטלו כלאחר יד או עם הרגל וכדומה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"ח סע"ח - ע"ט, שם סי' ש"ח סט"ו, שם סי' שי"א סט"ו, שש"כ פרק כ"ז סכ"ח,
שבת מוקצה צער בעלי חיים
366