שאלה:
תשובה:
למרות השמחה הגדולה בבר מצוה, ועד שסיפרו חכמינו ז"ל אשר אברהם אבינו עשה משתה גדול ביום הבר מצוה של יצחק אבינו, הרי מנהגם של ישראל לומר אז תחנון, כי יום הבר מצוה אינו עניין לשביתה ממלאכה וכו', אלא אדרבה להוספה במלאכה, מלאכת שמים, התורה ומצוותיה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לקו"ש כרך ל"ה עמ' 276
בר מצווה תחנון
819