שאלה:
תשובה:
אין להכנס לנהר בשבת כלל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שכ"ו ס"ו
שבת רחיצה ים ובריכה
208