שאלה:
תשובה:
אם הגיע למצב שנחלש כל גופו מכך, מותר. יש לנער היטב את טיפות המים מהכרית לפני המילוי של המים החמים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי'' שכ"ח ס"א וס"כ, קצוה"ש סו"ס קל"ח בדה"ש ד"ה ונראה, שש"כ פל"ד סי"א
שבת חולה
280