שאלה:
תשובה:
יכולה לבקש מגויה שתדליק עבורה נר אחד בלבד, והיא תכסה את עיניה ותברך "על הדלקת הנר של שבת קודש" לפני שנהנית מאור הנר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רס"ג סי"א, קו''א שם ס''ג, קצוה''ש סי' ע''ד סט''ו
שבת הדלקת נרות בין השמשות אמירה לגוי
251