שאלה:
תשובה:
כאשר נחתך אפילו חוט אחד מהציצית במקום הקשרים, הציצית פסולה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' י"ב ס"ו, פסקי הסידור הל' ציצית, קצוה"ש סי' ו' בדה"ש ס"ק נ"ה
ציצית כשרות הציצית
205