שאלה:
תשובה:
לא, מן הדין אחרי קריאת ההפטרה בבית הכנסת, אין צורך לומר שוב את ההפטרה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' רפ"ה ס"י (אך ראה ספר המנהגים עמ' 25)
לימוד תורה
179