שאלה:
תשובה:
נוהגים להיות ניעורים כל הלילה ולעסוק בתורה עד עלות השחר. בעניין זמן 'עלות השחר', הדעה המקובלת היא – כדברי הגר"ח נאה שהוא 120 דקות לפני 'הנץ החמה'. וכך ניתן לנהוג למעשה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תצ"ד ס"ג, ראה ספר 'שיעור מקוה' ע' קפד. עיי"ש, בעניין זה ישנם כמה דיעות בין רבני אנ"ש, וראה ב"אוצרות ירושלים" חלק עה סתשצא ע' תתשצה־ז, קובץ יגדיל תורה שנה עשירית חוברת ג (ע) סמ"ה, קובץ רז"ש עמ' 172 ואילך, קובץ יגדיל תורה שנה עשירית, חוברת ד (עא) סי' נט. וראה שיעורי ציון להגרא"ח נאה ע' עד (אות לז ובהערה 15).
תיקון ליל שבועות חג השבועות
1448