שאלה:
תשובה:
בשנים הראשונות הורה כ"ק אדמו"ר מה"מ להחמיר גם לגבי נישואין בשלשת ימי ההגבלה, אך בשנים האחרונות הנהיג להתיר חתונות גם בימים אלו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אג"ק ח"ח עמ' שי"ח,שו"ת חת"ס או"ח סימן קמ"ב מיקל בג' ימי הגבלה ג"כ, וכן הורה למעשה הרש"ז דווארקין.
ספירת העומר שלושת ימי ההגבלה חתונה
649