שאלה:
תשובה:
גם בשלושת ימי ההגבלה נוהגים שלא לשמוע מוזיקה, כמו בכל ימי הספירה עד חג השבועות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אע״פ שנוהגין להקל בג׳ ימי הגבלה לערוך חתונות, אין זה היתר גורף לריקודים ומחולות של רשות, וכפי שמובא באליה רבה (סתצ״ג הובא בפמ״ג ובשעה״צ שם), וכל–שכן לפי מנהגנו שנוהגין אבילות עד ערב שבועות.
ספירת העומר שמיעת מוזיקה שלושת ימי ההגבלה
1452