שאלה:
תשובה:
המנהג שיוצאים ידי חובה בברכת הגפן שמברך המקדש ולא מברך כל אחד בפני עצמו, אלא אם כן יש קהל רב שיש חשש להפסק בין ברכת המקדש לשתיה, ולכן יברך כל אחד לעצמו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שערי הלו"מ ח"א עמ' ער"ה, וראה בירורי מנהגים שבת עמ' 90 ואילך
שבת קידוש וסעודה
235