שאלה:
תשובה:
יש לספור ספירת העומר בתפילת ערבית אף אם מתפלל במניין מאוחר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תפ"ט סט"ז וסכ"ו, וראה בספר שערי תפילה ומנהג סי' קי"א בסופו,
ספירת העומר ערבית
371