שאלה:
תשובה:
מותר לחולה - אף שאין בו סכנה - להשתמש בתרופות העשויות מקטניות, ואין מקום להחמיר בזה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סי' תנ"ג ס"ק ז'
פסח קטניות טיפול רפואי
273