שאלה:
תשובה:
נסתפקו הפוסקים, האם סעודת ברית מילה פוטרת מתענית בכורות, לכן ראוי לכתחילה להיפטר מהתענית על ידי שמיעת סיום מסכת דווקא, מאחר וזהו מנהג ישראל, אמנם בדיעבד ניתן להסתפק בסעודת מצווה כ'ברית מילה' וכדומה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לכאורה הסברא אומרת כי סעודת ברית עדיפה על סעודת סיום מסכת, אך בשו"ת ערוגת הבשם או"ח סי' קל"ט (נסמן בלקו"ש חי"ז לערב פסח) העלה ליישב את המנהג שאוכלים בסעודת סיום על אף שהמ"א (וכ"ה בשו"ע אדה"ז סי' ת"ע ס"ח) כתב כי המנהג להחמיר ולא לאכול בסעודת מצווה (כסעודת ברית) דכיוון שטעם התענית הוא זיכרון לנס הצלת בכורי ישראל, כיום שנתפשט שעושים סיום ביום זה הסיום עצמו הוי זכרון לנס, משא"כ שאר סעודות מצווה, וא"כ צ"ע האם סעודת ברית אכן תועיל או לאו.
ערב פסח תענית בכורות ברית מילה
420