שאלה:
תשובה:
יש דיעות שניתן לברך גם אחר חודש ניסן, אך מנהג חב"ד שמברכים רק בחודש ניסן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שערי הלו"מ ח"א עמ' ר"כ
חודש ניסן ברכת האילנות
942