שאלה:
תשובה:
במקרה כזה לא אומר הש"ץ אלוקינו, אלא הכהן מתחיל לברך מעצמו אחר שהש"ץ מסיים את ברכת 'הטוב שמך ולך נאה להודות'.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קכ"ח סט"ו
תפילה ברכת כהנים
253