שאלה:
תשובה:
כן, כאשר הפורט הוא יהודי, יש להשיב לו את הכסף שטעה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז הל' אונאה ס"ה, שם הל' גניבה ס"ד (בהשלמת השמטות הצנזורה)
דיני ממונות איסור אונאה
386