שאלה:
תשובה:
לכתחילה אין לחלק את הקריאה לשני בעלי קוראים אלא אחד יקרא את המגילה מתחילתה לסופה, במידה ויש סיבה מיוחדת לכך כגון שלראשון נגמר הכח ולא מסוגל להמשיך ניתן להחליפו, בתנאי ששמע עד עכשיו את הברכות והקריאה או שכבר יצא ידי חובת קריאת המגילה קודם לכן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מג"א או"ח סי' תרצ"ב סק"ב, משנ"ב שם ס"ק ב', נטעי גבריאל פורים פל"ח ס"ט
פורים קריאת מגילה
298