שאלה:
תשובה:
מן הדין לא אומרים ברכת מעין שבע אלא בבית כנסת קבוע, אך בפועל המנהג בהרבה מקומות שאומרים ברכת מעין ז' גם בבתים פרטיים או באולמות וכדומה שעושים שם מניינים באופן חד פעמי, וכתב אדמו"ר הזקן שבמקומות שנהגו לאומרה גם במניין לא קבוע אין למחות בידם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רס"ח סט"ו, וראה כה"ח סי' רס"ח סק"נ,
שבת תפילה
264