שאלה:
תשובה:
במשנה ברורה כתב שאסור לשתות שתיה חריפה לפני התפילה אף במצבים שמותר דברים אחרים, אך בספר פסקי תשובה כתב שרק יין אסור כלל, אך מעט יי"ש שאינו משכר מותר למי שזקוק לכך. ולמעשה לזקוק לכך כדי להתרכז מותר לשתות מעט פחות מרביעית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סי' פ"ט ס"ק כ"ב, פסקי תשובה סי' רס"א, (והפלא הוא ששניהם ציינו לאותו מקור שו"ת חינוך בית יהודא סי' ב' ובאמת בשו"ת הנ"ל נח' בזה סב ונכדו עיי"ש והוא פלאי)
תפילה אכילה קודם התפילה
230