שאלה:
תשובה:
כיוון שישנו ספק האם הוחזר מלוא הסכום מותר לתת את הנותר ואין בעיה בכך.
נכתב ע"י הרב מיכאל אבישיד
מקור: ראה שו"ת תמים דעים להראב”ד סי’ ס, שו"ת אבני נזר חו"מ סי כג, וע"ע שו"ת מנחת יצחק ח"ט סי' פח ופט.
ריבית מלווה ולווה
1181