שאלה:
תשובה:
מן הדין אין צורך להגביה את עצמו בשעת הזימון, יש נוהגים שכאשר מזכירים את ה' בזימון בעשרה מגביהים את עצמם מעט.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: א"א בוטשאטש סי' קצ"ב ס"א, חת"ס או"ח סי' נ"א, ועי' פס"ת סי' קצ"ב ס"ד
ברכת המזון זימון
250