שאלה:
תשובה:
כן, אך לא לעלות על הר האפר ולא לעבור מאחוריו - יש שם בורות של נרצחים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' שס"ט ס"א, מנח"ח מצווה רס"ג ל"ג, פת"ש סי' שס"ט ס"ק ב', וראה בשו"ת חיים כהלכה (הרב בלז'ינסקי) שאלה 223
כהן טומאת כהן
317