שאלה:
תשובה:
כן, אם תכולתו של הסיר מבושלת כבר כל צרכה כך שאין חשש שיקרב את הבישול שלה, מותר להזיזו על הפלטה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רנ"ג סי"ד וסי' שי"ח ס"ט - י', שבת כהלכה פ"ד ס"ט פ"ה סי"ט,
שבת מלאכת אופה ומבשל
292