שאלה:
תשובה:
כן, יש בזה מצוות השבת אבידה, אלא אם כן זה קשה לחזור, יש להתקשר לחנות ולומר לו שיכול לבוא לקחת את הכסף ממך.
נכתב ע"י הרב דניאל לנאו
מקור: שו"ע חו"מ סי' רל"ב ס"א, שו"ע אדה"ז הל' אונאה ס"ה, שם הל' מציאה סכ"ב,
דיני ממונות השבת אבידה
1245