שאלה:
תשובה:
לא, אלא אם כן זה זמן שמוציאים שני ספרי תורה, וכאשר למפטיר זה ספר תורה אחר מהשביעי מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' קמ"א ס"ו ובאה"ט שם ס"ק ו', משנ"ב שם ס"ק כ"א, קשו"ע סי' כ"ג סי"ג,
קריאת התורה
172