שאלה:
תשובה:
יצאת ידי חובת הבדלה, אין לומר רצה והחליצנו בברכת המזון במקרה זה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קפ"ח סי"ז, שם סי' רצ"ט ס"ד
מוצאי שבת הבדלה סעודה
231