שאלה:
תשובה:
בדיבור אין להפסיק בכל מקרה, אם יכול להרגיעו על ידי סימון כלשהו יסמן, ואם לא יכול ללכת להרים אותו להוציאו מבית הכנסת ולהרגיע אותו ללא דיבור וימשיך בתפילתו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' צ"ו ס"ג וסי' ק"ד ס"ב, פסק"ת שם,
תפילה תפילת שמונה עשרה
317