שאלה:
תשובה:
מחכים מסוף האכילה בפועל, גם אם ברכת המזון הייתה אחרי זמן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ ש"ך סי' פ"ט ס"ק ג', דגול מרבבה שם
כשרות בשר וחלב המתנה
238