שאלה:
תשובה:
מן הדין ההורים לא חייבים אף פעם לשלם על נזק שהילד שלהם עשה, אך נהוג שמשתדלים לשלם, מצד אנושיות, מגיל בר מצווה הנער חייב לשלם על כל נזק שהוא עושה (לפנים משורת הדין ראוי שאדם ישלם על נזק שהזיק בקטנותו).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע חו"מ סי' תכ"ד ס"ח, ב"ח סי' שמ"ג ט"ז שם ס"ק ב' ובמשנ"ב שם ס"ק ט',
דיני ממונות קטן
278