שאלה:
תשובה:
אסור, אין לחזק קשר קבוע בשבת משום מלאכת קושר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שי"ז ס"ג, קצוה"ש סי' קכ"ג בדה"ש ס"ק ד' בסופו
שבת מלאכת קושר
291