שאלה:
תשובה:
המנהג להריח את נר ההבדלה מובא בסידור יעב''ץ והטעם משום חיבוב מצווה, וכן יש בזה סגולה להינצל מרוחות רעות. אמנם בחב''ד לא נהגו בכך (אך פעמים רבות ראו שהרבי מריח את הנר).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סידור יעב"ץ (בסידור המקורי הוצאת אשכול) ח"א עמ' תתקי"ב – "לחבב המצוה", קצוה"ש סי' צ"ז בדה"ש ס"ק ז', הליכות ומנהגי ש"ק,
הבדלה
280