שאלה:
תשובה:
מנהג ישראל (תורה היא) לתת דמי חנוכה לילדים, וכן נהגו רבותינו נשיאינו. “מנהג רבותינו נשיאינו - לקיים מסיבות לבני הבית בימי חנוכה, ולחלק “דמי חנוכה” לבני הבית, ובפרט לילדים, לבנים ובנות. כי כאשר כל אחד מקיים מנהג זה - בפרסום המתאים - ועוד בהוספה והרחבה על ידי הוספה בנתינת “דמי חנוכה” בריבוי (שעל ידי זה מתוסף בענין השמחה אצל הילדים) - מתקשרים עוד יותר (על ידי קיום מנהג זה) עם רבותינו נשיאינו, שזה נותן תוספת כח להחדיר את תורתם, הוראותיהם, ומנהגיהם אל תוך חיי היום יום הפרטיים”.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: התוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ' 131 (הרי זה מנהג שיש בו "מהדרין", ו"מהדרין מן המהדרין"), התוועדויות תשמ"ח ח"ב עמ' 65, שיחת ש"פ ויצא סי"ט תשנ"ב.
חנוכה
762